منظور از فیدبک در تقویت کننده های عملیاتی چیست؟

منظور از فیدبک در تقویت کننده های عملیاتی چیست؟

 

تقویت کننده های عملیاتی به اختصار آپ امپ نامیده می شوند. و به صورت مدار مجتمع (آی سی) در دسترس می باشند. این تقویت کننده ها از پایداری بالایی برخوردارند. و با اتصال ترکیب مناسبی از عناصر خارجی مثل مقاومت، خازن، دیود و غیره به آنها، می توان انواع عملیات خطی و غیر خطی را انجام داد.

     از ویژگی های اختصاصی تقویت کننده های عملیاتی ورودی تفاضلی ، بهره بسیار زیاد و مقاومت ورودی بسیار بالا است . این المان الکترونیکی اختلاف میان ولتاژهای ورودی در پایه های مثبت و منفی را در خروجی با تقویت بسیار بالایی آشکار می سازد. حتی اگر این اختلاف ولتاژ کوچک نیز باشد، آنرا به سطح قابل قبولی از ولتاژ در خروجی تبدیل می کند.

به شکل مداری این المان در زیر توجه کنید .

این المان همواره دارای دو پایه مثبت و منفی در ورودی است .این دو پایه ورودی مستلزم یک پایه در خروجی هستند .

پایه ورودی مثبت را در اصطلاح لاتین  noninverting  می گویند و پایه منفی را  inverting می گوی ند.

 

نحوه عملکرد : op_amp

این المان بسته به وضعیت پایه های ورودی و خروجی دارای شرایط و عملکرد متفاوتی خواهد شد که در زیر به توضیح یکی از این وضعیت ها می پردازیم .

 

استفاده از فیدبک در آپ امپ :

با استفاده از فیدبک می توانید میزان تقویت ولتاژ های ورودی در خروجی را تعیین کنید . فیدبک می تواند ، از خروجی به هر یک از پایه های مثبت و منفی صورت گیرد. در آپ امپ اغلب فیدبک از خروجی به پایه منفی صورت می گیرد . این نوع فیدبک را negative feedback می نامند . با استفاده از فرمول زیر می توانید. میزان تقویت یا گین را محاسبه کنید. برای انجام این عمل  باید خروجی آپ امپ را به پایه منفی ورودی با استفاده از یک مقاومت متصل کرد. R2  در شکل زیر همان مقاومت، فیدبک است.

 

مقدار تقویت یا گین مدار را میتوان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

Gain=1+ R_2/R_1